Вторник, 08 Септември 2020

ЗАПОВЕД РД-15-957/03.09.2020 относно изработване на проект на ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-957
гр.Разлог, 03.09.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, съгласно чл.12, ал.3 и чл.59, ал.2 от ЗУТ, при условията на чл.4, ал.1 от Наредба №19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им и съгласно чл.59а, ал.2 от ППЗОЗЗ

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП - П3 – план за застрояване за ПИ №21748.21.1, местн.”Честак”, земл. на с.Добърско, общ.Разлог, с отреждане за „Селскостопански постройки и стаи за обитаване“, при спазване устройствените показатели по Наредба №19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване на ПУП - ПЗ за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
Заданието за изработване на ПУП-ПЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125 от ЗУТ и съгласно Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Приложение:
Скица №157/26.08.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.