Понеделник, 24 Август 2020

ЗАПОВЕД РД-15-835/30.07.2020 относно изработване на проект на ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-835
гр.Разлог, 30.07.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 и чл.124а, ал.2 от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на гр.Разлог и Становище на Главния архитект
Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР - план за изменение на регулацията за УПИ Х и УПИ ХI, кв.59 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и обособяване на нови УПИ Х, ПИ 61813.756.217 и УПИ ХI, ПИ 61813.756.218, кв.59 по плана на гр.Разлог, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Жм” – нискоетажно жилищно строителство.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №105/03.07.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.