Сряда, 13 Май 2020

ЗАПОВЕД РД-15-577/12.05.2020 относно опазване на околната среда

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.10, ал.2, т.1 и чл.15, ал.1, т.5 от Закона за опазване на околната среда

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранявам паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, покрай горски масиви и др., както и растителни отпадъци в земеделски земи на територията на Община Разлог.
2. При възникване на пожари незабавно да се информират Националната система за спешни повиквания – на телефон 112, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – на телефон: 0747/80 363 и оперативен дежурен на Община Разлог – на телефон: 0747/80 066.
3. При констатирани случаи на палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици, покрай горски масиви и др., както и растителни отпадъци в земеделски земи на територията на Община Разлог да бъдат предприети административно наказателни мерки спрямо нарушителите.
Настоящата заповед да се обяви на информационните табла и на официалния сайт на Община Разлог.
Копие от настоящата заповед да се връчи на Кметовете на кметства, Началник отдел ЕЧЗ, Специалиста по „УК и ОМбП“ и Началника на РС „ПБЗН“ – Разлог за сведение и изпълнение.

ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
Кмет на община Разлог

Съгласувал:
Милена Кондева – юрисконсулт

Изготвил:
Иван Шарков – специалист „УК и ОМбП“

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.