Петък, 24 Април 2020 11:43

З А П О В Е Д № РД 15-314/23.03.2020 г. относно одобрение на ПУП