Понеделник, 24 Февруари 2020 08:48

ЗАПОВЕД РД-15-214/21.02.2020 относно изработване на проект на ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-214
гр.Разлог, 21.02.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.124а, ал.5 и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и във връзка със Заявление с вх.№94.00-437/13.02.20год. и Становище на Главния архитект
Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПР - план за изменение на регулацията за УПИ ХХVI и УПИ ХIII, ПИ 22602.501.57, кв.64 по плана на с.Долно Драглище, общ.Разлог и обособяване на ново УПИ, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Жм” – нискоетажно жилищно строителство. дейност.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №42/20.02.2020г. издадена от Община Разлог.

инж. Красимир Герчев
Кмет на Община Разлог

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект