Вторник, 28 Януари 2020

ЗАПОВЕД РД-15-096/24.01.2020 относно изработване на проект на ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-096
гр.Разлог, 24.01.2020г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и Решение №29, Протокол №4 от 27.12.2020год. на Общински съвет – гр.Разлог.
Д О П У С К А М:

ПУП – ПР - изменение на план за регулация и план за изменение на уличната регулация ПУР между о.т. 47, о.т. 76, о.т. 79, о.т. 80, о.т. 81, о.т. 82 и о.т. 83 на улица „Черна река“; между о.т. 238, о.т. 142, о.т. 78 и о.т. 76 на улица „Опълченска“; между о.т. 75 и о.т. 76 на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ по регулационният план на град Разлог с цел обособяване на ново кръгово кръстовище и нови улици от о.т. 47, о.т. 47а, о.т. 76а, о.т. 79а, о.т. 81а, о.т. 81 и о.т. 83 на улица „Черна река“; и нова между о.т. 76а, о.т. 76б, о.т. 79, о.т. 80, о.т. 81б и о.т. 81 на улица „Черна река“; между о.т. 238, о.т. 142, о.т. 78 и о.т. 76а на улица „Опълченска“; между о.т. 75 и о.т. 76а на улица „Св. Св. Кирил и Методий“ по регулационния план на град Разлог, община Разлог, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.
Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПР да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 5 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Приложение:
Скица №16/22.01.2020г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1201/13.11.2019г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

ДТ/

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.