Петък, 03 Януари 2020 11:21

З А П О В Е Д № РД 15-1313/04.12.2019 г. относно определяне на застроена и незастроена площ в имот с нов индентификатор 61813.763.10 по плана на гр. Разлог