Вторник, 17 Декември 2019 14:50

З А П О В Е Д № РД 15-1273/02.12.2019 г. относно одобрение на ПУП