Петък, 04 Октомври 2019 15:39

З А П О В Е Д № РД 15-1045/01.10.2019 г. относно одобрение на ПУП