Понеделник, 26 Август 2019 10:28

ЗАПОВЕД РД-15-889/23.08.2019 относно изработване на проект на ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:

З А П О В Е Д
№ РД 15-889
гр.Разлог, 23.08.2019г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 и ал.3, чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и по действащата кадастрална карта на гр.Разлог и във връзка със Заявление с вх.№70.00-863/09.07.19год. и Становище на Главния архитект

Д О П У С К А М:

Да се изработи ПУП – ПРЗ - план за регулация за ПИ 61813.760.475 /УПИ LХ, УПИ LХI и УПИ LХII/, кв.135 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ, с отреждане за „Търговия и складове”, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони в устройствена зона „Соо”

При спазване на устройствени показатели за зона:
„Соо”
Плътност на застрояване - 60%
Кинт – 1.8
Н.к.к = 10м.
Р А З Р Е Ш А В А М:

Съгласно чл.124а, ал.2 от ЗУТ изработване на проект за ПУП.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 4 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове, да се съгласува от възложителя със заитересованите централи и ведомства по реда на чл.121, ал.2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Приложение:
Скица №102/08.08.2019г. издадена от Община Разлог..

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект