Вторник, 09 Април 2019 13:32

З А П О В Е Д № РД 15- 380/08.04.2019 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване