Петък, 05 Април 2019 08:41

З А П О В Е Д № РД 15-337/26.03.2019 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за ”Къща за гости” в новообразуваното УПИ от УПИ 02693.56.14, местн.“Бански път“ и УПИ 02693.56.15, местн.“Рудина“, земл. на с.Баня