Вторник, 26 Март 2019

З А П О В Е Д № РД 15-331/22.03.2019 г. относно одобрение на ПУП – изменение на регулация в обхвата на УПИ ХХVI, ПИ 61813.752.6, кв.5 по плана гр.Разлог

З А П О В Е Д

№РД 15-331
гр.Разлог, 22.03.2019г.

На основание чл.129, ал.(2), във връзка с чл.110, ал.1, т.2 и чл.109, ал.1, т.2 от ЗУТ и Протокол на Общинския експертен съвет по устройство на територията №2 с Решение №11 от 07.03.2019год.

О Д О Б Р Я В А М:

ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПР – изменение на регулация в обхвата на УПИ ХХVI, ПИ 61813.752.6, кв.5 по плана гр.Разлог, общ.Разлог, обособяване на нови УПИ ХLIХ, ПИ 61813.752.424, УПИ L, ПИ 61813.752.425 и алея за осигуряване на достъп, с отреждане за „Жилищно строителство“, в устройствена зона „Жм” – нискоетажно жилищно строителство, съгласно приложените чертежи – неразделна част към настоящата Заповед. Възложител: Джон Самюел Уилиам Мофат и Магдалена Йоана Кид.
Заповедта се издава по реда на чл.128, ал.13 и влиза в сила на основание чл.132, ал.1, т.1 от ЗУТ.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.