Вторник, 19 Март 2019 15:52

З А П О В Е Д № РД 15- 312/18.03.2019 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване