Четвъртък, 14 Март 2019 15:34

З А П О В Е Д № РД 15-298/13.03.2019 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване