Четвъртък, 14 Март 2019 15:33

З А П О В Е Д № РД 15-254/28.02.2019 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване