Петък, 22 Февруари 2019 16:32

З А П О В Е Д № РД 15-226/21.02.2019 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване