Петък, 22 Февруари 2019 16:31

З А П О В Е Д № РД 15-225/21.02.2019 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване