Петък, 04 Януари 2019 11:45

З А П О В Е Д № РД 15-1226/04.12.2018 г. относно решение на комисия за определяне на застроената и незастроена площ на имот 61813.755.328