Четвъртък, 03 Януари 2019 16:03

З А П О В Е Д № РД 15-1320/14.12.2018 г. относно изработване на проект за ПУП