Понеделник, 26 Ноември 2018

З А П О В Е Д № РД 15-1168/23.11.2018 г. относно комплексен проект за инвестиционна инициатива

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:
З А П О В Е Д
№РД 15-1168
гр.Разлог, 23.11.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и чл.150 от ЗУТ
Д О П У С К А М:
Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части:

ПУП – ПРЗ - план за регулация за ПИ 61813.763.59 /част от УПИ ХХV/, кв.141 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ с отреждане за „Сладкарски изделия” в устройствена зона „Жм”, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

При спазване на устройствени показатели за зона:
„Жм”
Плътност на застрояване - 60%
Кинт – 1.2
Н.к.к = 10м.

Инвестиционен проект за ”Сграда за производство на шоколадови изделия” в новообразувано УПИ от ПИ 61813.763.59 /част от УПИ ХХV/, кв.141 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог при спазване на Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони
Възложителя да съгласува инвестиционния проект със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето за приемане и одобряване.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 5 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Визата да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Приложение:
Скица №183/22.11.2018г. издадена от Община Разлог.

инж. Красимир Ив. Герчев
Кмет на Община Разлог

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.