Вторник, 20 Ноември 2018 14:36

З А П О В Е Д № РД 15-1057/25.10.2018 г. относно решение на комисия за определяне на застроената и незастроена площ на имот 61813.755.260 по плана на гр. Разлог