Петък, 09 Ноември 2018 08:35

З А П О В Е Д № РД 15-1002/11.10.2018 г. относно определяне на застроената и незастроена площ на имот 61813.763.35 по плана на гр. Разлог