Четвъртък, 01 Ноември 2018 16:00

З А П О В Е Д № РД 15-1083/1.11.2018 г. относно изработване на проект за ПУП