Четвъртък, 01 Ноември 2018 15:59

З А П О В Е Д № РД 15-1082/01.11.2018 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива