Понеделник, 10 Септември 2018

Заповед № РД 15- 892/ 07.09.2018 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по частиза УПИ Х, ПИ 61813.755.303 и УПИ ІХ, ПИ 61813.755.302, кв.70 по плана на гр.Разлог

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация
гр.Разлог обявява:
З А П О В Е Д
№ РД 15-892
гр.Разлог, 07.09.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.150 от ЗУТ
Д О П У С К А М:
Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части:

ПУП – ПРЗ – изменение на регулация за УПИ Х, ПИ 61813.755.303 и УПИ ІХ, ПИ 61813.755.302, кв.70 по плана на гр.Разлог и план за застрояване в новообразуваното УПИ с отреждане за „Търговски обекти”, в устройствена зона „Жс”, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

При спазване на устройствени показатели за зона:
„Жс”
Плътност на застрояване - 70%
Кинт – 2
Н.к.к = 15м.

Инвестиционен проект за ”Търговски обекти” в новообразуваното УПИ от УПИ Х, ПИ 61813.755.303 и УПИ ІХ, ПИ 61813.755.302, кв.70 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог при спазване на Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони
Възложителя да съгласува инвестиционния проект със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето за приемане и одобряване.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 5 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове.
Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Визата да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Приложение:
Скица №135/04.09.2018г. издадена от Община Разлог.

ИВАН К.ГЮРОВ
Заместник Кмет по „ИПВ” на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-1019/06.11.2015г./

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.