Вторник, 12 Юни 2018 09:04

З А П О В Е Д № РД 15-616/07.06.2018 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване