Вторник, 05 Юни 2018 14:45

З А П О В Е Д № РД 15-607/05.06.2018 г. относно одобрение на ПУП и план за застрояване