Понеделник, 23 Април 2018

З А П О В Е Д № РД 15-391/20.04.2018 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

З А П О В Е Д
№РД 15-391
гр.Разлог, 20.04.2018г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.150 от ЗУТ

Д О П У С К А М:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, представен по части:

ПУП – ПРЗ - план за застрояване с отреждане за „Къща за гости” за УПИ V, ПИ 61813.755.290 и УПИ VI, ПИ 61813.755.2914, кв.70 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог, с режим на свързано застрояване в устройствена зона „Соо”, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

При спазване на устройствени показатели за зона:
„Соо”
Плътност на застрояване - 60%
Кинт – 1.8
Н.к.к = 10м.

Инвестиционен проект за ”Къща за гости” в УПИ V, ПИ 61813.755.290, кв.70 по плана на гр.Разлог, общ.Разлог при спазване на Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони
Възложителя да съгласува инвестиционния проект със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ преди внасянето за приемане и одобряване.
Заданието за изработване на ПУП-ПРЗ да се състави от възложителя при спазване на изискванията на чл.125, ал.1, 2 и 5 от ЗУТ, във връзка с чл.45, т.1 и т.6 и чл.58 от Наредба 8/2001г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствени схеми и планове.

Проектът да се изработи при спазване на нормативната уредба по устройство на територията, определени с Наредба №7 от 2003г на МРРБ за ПНУОВТУЗ и в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ-цифров и графичен вид.
Визата да се впише служебно в регистъра на Общинска администрация Разлог по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Приложение:
Скица №64/12.04.2018г. издадена от Община Разлог.

инж.Венцислав Гърменов
За Кмет на Община Разлог
/съгл.Заповед РД-15-361/12.04.2018г./

Съгласувал:
арх.Ил.Аврамова
Главен архитект

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.