Сряда, 04 Април 2018 14:03

З А П О В Е Д № РД 15-208/27.02.2018 г. относно определяне на комисия за пределяне на застроената и незастроена площ на имот №63813.751.160 по кадастралната карта на гр. Разлог