Четвъртък, 29 Март 2018 13:27

З А П О В Е Д № РД 15-223/28.02.2018 г. относно формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища