Петък, 16 Февруари 2018 08:27

З А П О В Е Д № РД 15-144/13.02.2018 г. относно забрана пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост на територията на община Разлог