Понеделник, 29 Януари 2018 12:59

З А П О В Е Д № РД 15-078/25.01.2018 г. относно одобрение на ПУП - план за изменение на регулацията