Понеделник, 15 Януари 2018 14:09

З А П О В Е Д № РД 15-039/1.01.2018 г. относно изработване на проект за ПУП