Понеделник, 08 Януари 2018 14:20

З А П О В Е Д № РД 15-1120/28.12.2017 г. относно допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива