Петък, 05 Януари 2018 15:41

З А П О В Е Д № РД 15-10/.12.2017 г. относно определяне на застроената и незастроена площ на бивш имот с индентификатор 61813,750,3061 сега нов 61813,750,5305