Четвъртък, 21 Декември 2017 10:59

З А П О В Е Д № РД 15-1091/20.12.2017 г. относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива „Станция за зареждане и поддръжка на електромобили и автомобили”