Четвъртък, 14 Декември 2017 13:36

З А П О В Е Д № РД 15-999/08.12.2017 г. относно изработване проект на ПУП