Сряда, 06 Декември 2017 10:40

З А П О В Е Д № РД 15-930/22.11.2017 г. относно определяне застроената и незастроена площ на бивш имот сега с нов №61813.775.187 по помощен кадастрален план на м."Предел"