Понеделник, 30 Октомври 2017 14:51

З А П О В Е Д № РД 15-847/30.10.2017 г. относно изработване проект на ПУП