Вторник, 08 Август 2017 11:05

З А П О В Е Д № РД 15-605/20.07.2017 г. относно изработване проект на ПУП