Четвъртък, 29 Юни 2017 08:10

З А П О В Е Д № РД 15-520/27.06.2017 г. относно пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделски земи