Сряда, 03 Май 2017 13:36

З А П О В Е Д № РД 15-358/02.05.2017 за изменение на регулацията на УПИ VII, кв.1, ПИ 61813.750.93 и ПИ 61813.750.94 по плана на гр.Разлог

Община Разлог на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Водопровод” – съоръжение на техническата инфраструктора за захранване на ПИ №61813.804.87, местн. „Бел път”, земл. на гр.Разлог, община Разлог с възложител „Маунтийн Инвестмънт Проджект”ЕООД. Трасето минава през имоти с №61813.226.424 и №61813.229.890, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог.

Проектът е изложен в стая №306 на община Разлог. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.