Четвъртък, 06 Април 2017 15:09

З А П О В Е Д № РД 15-289/06.04.2017 г. относно изработване проект на ПУП