Петък, 24 Март 2017 15:30

З А П О В Е Д № РД 15-247/23.03.2017 г. относно забрана за плуване и къпане в хидротехнически съоръжения, реки и язовири