Кмет на Община Разлог

gerchev 1Инж. Красимир Герчев - Кмет на Община Разлог

Роден е на 31.05.1965 г. Женен. Има едно дете.

По образование е магистър – инженер. Завършва Висшият  минно-геоложки институт – София, специалност „Подземен добив и разработване на полезни изкопаеми”. Специализира геотехнологии. Има специализации в областта на бизнес-предприемачеството и интернет маркетинга. 

Има отлични комуникационни умения в ежедневната работа с представители на различни социални и професионални групи. Опит в международни дейности и проекти. Лидерски умения и умения за работа в екип и мотивиране на членовете на ръководените екипи. Умение за водене на преговори и управление на човешки ресурси. Опит като състезател в професионален волейболен отбор „Пирин-Разлог” и като председател на Управителния съвет на Футболен клуб „Пирин”. Опит като член на Училищно настоятелство.  

Има опит като председател на Управителния съвет на Националната мрежа за бизнес развитие – София, обединяваща Бизнес центровете по Програма JOBS!

Участва в международни делегации, наблюдение на европейски добри практики.  Участва в международни конференции на тема „Подпомагане на малките и средни предприятия”, „Развитие на капацитета на неправителствените организации”, „Публично-частно партньорство” и „Насърчаване на инвестициите на местно ниво”. Участва в национални, трансгранични и европейски форуми и събития, свързани с местното самоуправление и устойчивото социално-икономическо развитие на местно и регионално ниво.

В качеството си на кмет на Община Разлог и на база дългогодишния опит в подготовка, управление и отчитане на проекти за местно развитие и трансгранично и международно сътрудничество, в периода 2009-2011 г. участва в управлението и упражнява контрол при подготовката и изпълнението на следните инвестиционни проекти на Община Разлог:

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-02/2008/002 по ОП „Регионално развитие” за проект „Укрепване на свлачище в село Елешница, община Разлог”, изпълнен в периода 21.05.2009-21.05.2011 г. Обектът е въведен в експлоатация през м.май 2011 г.

Договор 01/322/00346/05.11.2009 г.  между ДФ „Земеделие” и Община Разлог за отпускане на финансова помощ за проект „Изграждане на участък от ул. „Васил Бельов” от ОК - 57 до ОК – 52, с. Елешница, община Разлог”, изпълняван по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проект „Красива България” 2010 по мярка 02-02 – Спешно подпомагане на социални домове”, обект „Дом за стари хора гр. Разлог”.

Пряко ръководи подготовката и изпълнението на проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път – BGL1203, ПИ61813.558.27 от км.0,00 до км.1,550” – І етап и „Пътно съоръжение за осветление по общински път BGL1203, ПИ61813.558.27 от км.0,00 до км.1,550 по КК на гр. Разлог, община Разлог – ІІ етап с целево финансиране по Договор с МРРБ ( период на изпълнение 2010 - 2011 г.)

Контролира изпълнението на Договор за БФП № 58231-С008/29.12.2008 г.   за проект   „Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци”  период (м.01.2009-м.06.2011 г.)  и кандидатстването за инвестиционната фаза на проекта.

Пряко ръководи изпълнението на проект „Изграждане на канализация в село Баня, община Разлог – канализационни клонове 1, 3, 7 и 10 по републиканската пътна мрежа, подмяна на водопроводни клонове в тези участъци и възстановяване на асфалтова настилка”, изпълнен на етапи в периода 2009-2010 г. с финансиране от ПУДООС, МРРБ и общинския бюджет.

Организира и контролира процеса на подготовка, кандидатстване, сключване на договор, възлагане на обществените поръчки и изпълнение на инвестиционните проекти:

Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Община Разлог”, Договор BGPO001/4.1-03/2010/008 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проект „Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за наследство за развитие на туризма в община Разлог” Договор BG061PO001/3.1-02/2009/006 от  28.12.2010 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Ръководител на проект „Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог”,   по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г.

Ръководител на проект „Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в МБАЛ – Разлог ЕООД,  Договор BG061PO001/4.1-05/2011/006 от 22.12.2011 г.

Има многоодишен опит в работата по национални и европейски проекти:

Ръководител на проект „Алтернативен туризъм между четири планини в България и Македония” BG2005/017-456.0104, изпълнен от Местна агенция за икономическо развитие гр.Разлог, програма PHAREна ЕС. 2008-2009 г.  

Ръководител проект „Ефективност и Капацитет за Изграждане на Партньорства „Места – Струма” (ЕКИП „Места - Струма”) 07-23-188-С/04.02.2008 г.  (период  на изпълнение 2008-2009 г.) по програма ОПАК на МДААР.

Ръководител на проект „Предпроектно проучване за създаване на трансграничен клъстър в мебелната и дървопреработваща промишленост” BG 2004/016-782.01.02 по Програма PHARECBC Bulgaria-Greece. (период на изпълнение 2006-2007 г.)

Ръководител на проект “Подкрепа за управление на програми в рамките на Програма ФАР КРЕДО”. 2002 г.

Координатор на местно ниво по проект: “Създаване на дългосрочно трансгранично сътрудничество”, финансиран от Програма “ФАР-Партньорство”.

Координатор на местно ниво по проект: “Разширяване на възможностите за ускорен растеж на сектора на МСП в България”.  – 2003-2005 г.

Координатор на партньорски екип по проект “Създаване на Община Модел в Разлог” на ПРООН. – 2004-2006 г.

Координатор на партньорски екип по проект с участието на Италия, България, Румъния и Унгария на тема: “Идентифициране на зараждащи се индустриални клъстъри” по програма CADSES-Interelect 2. - 2004-5 г.

Координатор на партньорски екип по проект"Иновативни технологии и подобрено професионално обучение за производство и маркетинг на пресни плодове и зеленчуци - ФРЕЛЕКТРА" 2003 г.

Координатор на партньорски екип по проект"Развитие и внедряване на регионален туристически продукт Места-Чепино". – 2005 г.

Координатор на партньорски екип по проект"Места - Нестос - две държави, един регион, една туристическа дестинация" 2004-2005 г.

Координатор на партньорски екип по проект"Туристически калейдоскоп Еврорегион Места - Нестос". 2003-2004 г.

 

Професионална реализация:

от 01.12.2009г. – до момента   Кмет на Община Разлог 
от 2000г. до 2009г.   Изпълнителен Директор на Местна агенция за икономическо развитие - Разлог
от 1997г. до 2000г.   Началник отдел  „Митнически режими и процедури” в Агенция Митници - Благоевград
от 1992г. до 1996г.  Главен експерт „Посреднически услуги по заетостта" в Дирекция „Бюро по труда” - Разлог
от 1990г. до 1992г. Началник участък ОГПЕД   „Струма”  в Организация за геоложки изследвания „Струма” - Симитли 

 

 Правомощия на Кмета на общината
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.
3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
4.назначава и освобождава от длъжност заместник – кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал.1, т.4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
5. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерство на вътрешните работи;
6. организира и отговаря за изпълнението на общинския бюджет;
7. организира изпълнението на дългосрочните програми;
8. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.
9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
11. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;
12. председателства съвета по сигурност;
13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
17.осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
18. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.74 от ЗДС;
19. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация съгласно одобрена от общинския съвет численост и структура на общинска администрация;
20. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
21. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
22. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета , в тридневен срок от издаването или подписването им.
23. Ръководи консултативния съвет по туризма
24.Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет;
25.Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
26. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетва. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

 

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт

гр. Разлог ул. “Стефан Стамболов” №1

0747/80095 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ob_razlog@bcmesta.bg

ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.