2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца