Заявление за издаване на удостоверение за имот в зона по параграф 4

Необходими документи:

1. Признавателно решение на ОС "3емеделие" - Разлог за имоти в зона по параграф 4.
2. Квитанция за платена такса.