Издаване на разрешение за строеж по реда на чл.148 от ЗУТ

1. Необходими документи:

1. 3 бр.технически проекти
2.Комплексен доклад  изготвен пореда на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.
4. Съгласувателно писмо на РИОСВ
5. Становище на РС”ПБЗН” Разлог
6. Съгласувателно писмо на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД
7 Декларация със списък на съсобствениците и съседи по реда на чл. 149 от ЗУТ;

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.


Услугата се заплаща съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог