Необходими документи: 1.Документи за собственост на имота /нотариален акт/, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно 2. Скица на имота, сградите и постройките от: -…
Необходими документи: 1.Документи за собственост на имота /нотариален акт/, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно 2. Скица на имота, сградите и постройките от: -…
Необходими документи: 1. Документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно 2. Скица с предложение за изменение на ПУП по чл.…
Необходими документи: Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот…
Необходими документи: Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот…
Необходими документи: 1. Признавателно решение на ОС "3емеделие" - Разлог за имоти в зона по параграф 4. 2. Квитанция за платена такса.
Необходими документи: 1. Заповед № ……………… 2. Квитанция за платена такса.
Необходими документи: 1. Техническият паспорт за нов строеж от І до ІV категория съставен от консултант по чл. 11 ал. 1 от Наредба 5/28.12.2006г. за…
Необходими документи: Акт за собственост Заявление по образец Услугата се заплаща: За срок 14 дни - 10 лв. За срок 3 дни - 20 лв.
Необходими документи: 1.Заявление по образец Услугата се заплаща: За срок 14 дни - 10 лв. За срок 3 дни - 20 лв.
1. Удостоверение за търпим строеж Необходими документи: 1.Документ за собственост ; 2.Документи,доказващи периода на извършване на строежа /стари нотариални актове, заповеди за отчуждаване на поземления…
1. Необходими документи: 1. 3 бр.технически проекти 2.Комплексен доклад изготвен пореда на чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ. 4. Съгласувателно писмо на РИОСВ 5. Становище на…
Необходими документи: Акт за собственост Искане по образец 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.…
Необходими документи:   Акт за собственост Искане по образец 2. Място на извършване на услугата: Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на…
1. Необходими документи:Акт за собственост Искане по образец 2. Място на извършване на услугата:Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/ Услугата…